Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Motivy použití dopingu ve sportu se zamìøují na dosažení fyzické (napø. lepší výkonnost, kontrola bolesti), psychologické (napø. úzkost, tlak, stres, únava) a sociální (napø. tlak na výsledek, pøijetí ve skupinì) výhody. Tyto motivy vychází hlavnì z lidského a sociálního chování, emocí a osobnosti. Limbický systém mozku øídí instinktivní chování, emoce a motivaci.

Neutrotransmitery, jako je adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin a GABA, se úèastní øízení mnoha emocionálních a duševních stavù. Vìtšina psychoaktivních lékù pùsobí tak, že zmìní buï svùj metabolismus nebo citlivost specifického receptoru na tyto neurotransmitery. Receptory pro dopamin se úèastní chování k dosažení pocitu radosti (alkohol a narkotika) a rovnìž impulzivní a agresivní aktivity. Zvláštní skupina neurotransmiterù (endorfirny - encefaliny), které jsou strukturnì podobné opioidùm, se úèastní vnímání bolesti a radosti. Dopamin a serotonin ovlivòují „systém odmìny“ v mozku. Averzivní podnìty aktivují „systém potrestání“, který se úèastní odpovìdi typu bojuj nebo uteè. Všechny léky, které umìle vytváøí závislost, zvyšují množství dopaminu v systému odmìny. Systém odmìny úèastnící se hledání radosti a euforie pøedstavuje možný mechanismus zodpovìdný za užívání lékù a závislost. Dalšími dùvody pro zneužívání lékù je vyrovnání se se stresem. Nauèené chování mùže vést k používání dopingu ve sportu.

Užívání lékù mùže vyvolat toleranci, závislost, návyk nebo následky vysazení. Tolerance je jedním z kompenzaèních mechanismù, které postupnì snižují úèinky lékù. Závislost na lécích je popisována jako užívání lékù s cílem zabránit nebo snížit tìlesné nebo psychologické poruchy vysazení (abstinenèní syndrom).
  • Tìlesná závislost se vyskytuje, pokud je tìlo deprivováno. Deprivace vede k tìlesným pøíznakùm, jako je bolest (opiáty), silný tøes (alkohol) nebo køeèe (barbituráty).
  • Psychologická závislost mùže trvat mnohem déle v porovnání s tìlesnou závislostí. Systém odmìny hraje dùležitou roli ve vývoji psychologické závislosti.
Kokain a amfetaminy jsou látky s vysokou psychologickou a nízkou tìlesnou závislostí. Závislost je nutkavá potøeba lékù i pøes jejich nežádoucí dùsledky. Léky, které vyvolávají nejvyšší závislost, jsou opiáty, kokain, amfetaminy, alkohol a nikotin, které pùsobí na systém odmìny v mozku. Odhadované riziko závislosti je asi
  • 32 % u nikotinu,
  • 23 % u opioidù,
  • 15 % u alkoholu,
  • více než 10 % u kanabinoidù.
drucken