Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Imunitní systém je systém, který rozpoznává a udržuje homeostázu. Jde o extrémně složitou síť, která se nachází v celém organismu, a je schopná rozpoznat a bránit organismus proti teoreticky nekonečnému množství napadení. Obrana proti patogenùm je zprostøedkována èasnou fází vrozené imunity a pozdní adaptivní imunitní odpovìdí. Makrofágy a neutrolily, spoleènì s NK buòkami, komplementem a defenziny se úèastní vrozených imunitních mechanismù, které dohromady tvoøí první linii obrany. Všechny tyto složky potøebují základní schopnost rozlišování mezi vlastní a cizorodou látkou a nebezpeènými a bezpeènými signály s úèastí TLR receptorù („Toll-like receptors“). Vychytáváním, zpracováním a pøedáním antigenù pøedstavují makrofágy spojení mezi nespecifickou a specifickou èástí imunitního systému, která se skládá pøedevším z rùzných subpopulací lymfocytù a jejich produktù. Tato specifická èást pøedstavuje adaptivní odpovìï, která vyžaduje pøedchozí kontakt s antigeny a vyvíjí se pøes proliferaci klonu lymfocytù (T, cytotoxické a B lymfocyty), což vyvolává uvolnìní specifických protilátek.

Když imunitní systém nepracuje správnì, mohou být následky závažné. Mezi poruchy imunitního systému patøí:
  1. Alergie a astma:  nepøimìøená imunitní odpovìï na obvykle neškodné látky
  2. Imunodeficientní choroby:  poruchy se sníženou rezistencí na infekce
  3. Autoimunitní poruchy:  onemocnìní, kdy imunitní systém atakuje chybnì své vlastní buòky a tkánì.
drucken