Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Funkčně mohou být v mozkové struktuře rozlišovány tři vrstvy zapojené do základního chování člověka.
  1. Nejhlubší vrstva - mozkový kmen -  je obecně zodpovědná za autonomní životní funkce, jako jsou srdeční frekvence, dýchání, krevní tlak, trávení a vzrušení.  Mozkový kmen obsahuje základní substruktury:  míchu, pons a thalamus.
  2. Mozkový kmen je obklopený druhou složkou - limbickým systémem - který je zodpovědný za motivaci, city a paměť.  Limbický systém zahrnuje hippokampus, amygdalu a hypotalamus.
  3. Třetí vrstva - mozek - je funkčně zodpovědná za integraci informací, koordinaci pohybu, analytické a abstraktní myšlení.  Základní součásti mozku jsou mozková kůra a corpus callosum.  
Èelní lalok, pøední èást mozku, je odpovìdný za plánování, organizování, øešení problémù, selektivní pozornost, osobnost a rùzné vyšší kognitivní funkce, vèetnì chování a citù.  

Autonomní nervový systém se skládá z části sympatické a parasympatické.  Sympatická část nervového systému připravuje tělo na akutní stres nebo fyzickou aktivitu zvýšením srdeční frekvence a zesílením síly kontrakcí srdečního svalu, zvýšením přísunu krve do srdce a aktivních svalů, zrychlením metabolismu, zvýšením  krevního tlaku, zrychlením výměny plynů mezi plícemi a krví a také zvýšením duševní aktivity a rychlosti odpovědi.  Parasympatická část kontroluje základní funkce, jako jsou trávení, močení, sekrece žláz a úspora energie.  Její činnost snižuje, narozdíl od části sympatické, srdeční frekvenci,stahuje koronární artérie a plicní tkáně. 

Komunikace mezi nervovými buňkami je založena na neurotransmiterech.  Neurotransmitery jsou chemické látky schopné zachytit, zesílit nebo zmírnit elektrické signály poslané od jedné nervové buňky ke druhé.  Neurotransmitery difundují přes synaptickou štěrbinu, aby se navázaly na receptory, které ve značné míře rozhodnou o finálním působení.  Neurotransmitery mohou způsobit buď excitaci nebo inhibici post-synaptického potenciálu.  Neurotransmitery jsou chemické  sloučeniny v rozsahu od jednoduchých aminů (dopamin) a aminokyselin (kyselina gamaaminobutyrová, GABA) až po polypeptidy (encefaliny).   Noradrenalin, dopamin, serotonin a GABA jsou zapojeny do kontroly mnoha emocionálních a duševních stavů.  Většina psychoaktivních látek pracuje na principu změny buď jejich metabolismu, nebo citlivosti receptorů k těmto neurotransmiterům.
drucken