Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Zakázané látky a metody…


…nezvyšují pouze vaši výkonnost, ale ve skuteènosti pùsobí na zdraví vašeho tìla. V této èásti webových stránek získáte informace o anatomické stavbì tìla a o negativních úèincích zneužívané látky nebo metody.
Dialog na pravé stranì vám umožní zvolit si specifickou látku a získat pøíslušné informace týkající se vedlejších úèinkù na zdraví týkajících se anatomické struktury, kterou si prohlížíte.

drucken 

www.doping-prevention.com