Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Amfetaminy a kokain jsou silnými stimulaèními látkami, na které vzniká závislost; mají vysoký potenciál zneužívání a vytváøí intenzívní fyziologické a psychologické vedlejší úèinky, vèetnì úèinkù na reprodukèní systém.
Amfetamin užívaný bìhem tìhotenství souvisel se zvýšením rizika úmrtí matky, plodu a dítìte a s porodními defekty.
U mužů souviselo chronické užívání kokainu se ztrátou libida a zvýšením rizika priapismu. Podávání kokainu snižuje sérovou koncentraci estradiolu a porušuje menstruační cyklus a folikulogenezu u samic zvířat. Kokain užívaný bìhem tìhotenství mùže vyvolat spontánní potrat, abrupci placenty, omezení rùstu plodu a rùzné vrozené malformace.
drucken 

www.doping-prevention.com