Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Kokain a heroin aktivují zánětlivou odpověď, včetně uvolnění prozánětlivých cytokinů, jako je TNF-α. Kokain indukuje potlačení odpovědi T-lymfocytů závislé na tymu a rovněž zvyšuje tvorbu IFN-γ. Stimulace prozánětlivých cytokinů bez paralelní stimulace vrozené imunitní funkce buněk (jako je fagocytóza) může provokovat zánětlivá onemocnění a mohla by zvýšit náchylnost k infekcím.
Amfetaminy ovlivòují imunitní funkce jako silný imunosupresor. Nìkolik studií ukazuje, že amfetaminy a jejich deriváty vyvolávají snížení poètu leukocytù a lymfocytù (zvláštì tzv. pomahaèù (T-helpers)) v periferní krvi. Kromì toho bylo zjištìno, že amfetaminy potlaèují tvorbu cytokinù a protilátek, lymfoproliferativní odpovìï a rovnìž snižují cytotoxicitu pøirozených zabíjeèù (natural killer cells, NKCC) a indukci cytotoxických T lymfocytù. Amfetaminy navíc snižují in vitro a in vivo fagocytózu. Imunosupresivní účinky amfetaminů však nejsou standardizovány. Nìkteøí autoøi udávali možnou stimulaci odpovìdí imunitního systému. Bylo prokázáno, že amfetaminy mohou vyvolat zvýšení poètu NKCC a poètu velkých granulárních lymfocytù identifikovaných u NK bunìk. Pøesný mechanismus imunitních interakcí amfetaminù však ještì nebyl pochopen, pøedevším s ohledem na biomedicínské vedlejší úèinky. Ve skutečnosti ovlivňují stimulační látky i neuroendokrinní systém, který je spojený s imunitním systémem. Změny osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny by také mohly ovlivnit imunitní odpověď, protože mnoho změn v imunitní odpovědi je zprostředkovaných katecholaminy a glukokortikoidy.
drucken 

www.doping-prevention.com