Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Narkotika jsou přirozeně se vyskytující nebo syntetické léky, které se váží na opioidní receptory za tvorby fyziologických účinků. Dlouhodobé podávání narkotik mùže vyvolat endokrinní vedlejší úèinky, protože opioidní receptory (a endogenní opiáty) se úèastní regulace nìkterých hormonù.
U člověka zvyšuje akutní podávání opioidů u zdravých osob sekreci prolaktinu, hGH, TSH a ACTH, ale inhibuje uvolňování LH.  Bylo zjištěno, že chronické intrathekální podávání opioidů indukovalo centrální hypokortikalismus u 15 % osob, deficit růstového hormonu u 15 % osob a hypogonadotropní hypokortikalismus u většiny pacientů. Snížení hladin LH, estradiolu a progesteronu, nepravidelnosti menstruaèního cyklu, vèetnì amenorey, a snížení libida jsou pozorovány u žen užívajících opioidy intrathekálnì.
Zdá se, že účinek opioidů na tvorbu testosteronu závisí na cestě podání. Významně nižší hladiny testosteronu a LH jsou pozorovány po intrathekálním podání, ale středně velké nebo žádné změny hladin testosteronu byly hlášeny u závislosti na heroinu. Snížení libida a porucha spermatogenezy však byly pozorovány u mužù, kteøí užívali intrathekálnì opioidy a rovnìž u závislosti na opioidech.
drucken 

www.doping-prevention.com