Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Ochrana poctivých sportovcù…


…je zajištìna pomocí antidopingových kontrol a testù.

Tyto kontrolní a analytické systémy jsou rozdìleny do nìkolika èástí:
 • Testovací procedury
  -> Co ode mì chtìjí?
 • Analytické metody
  -> Co dìlají s mým vzorkem (moè, krev)?
 • Sankce
  -> Co se stane, když budu podvádìt?
 • Speciální dokumenty
  -> Co je to „doèasné místo pobytu“?
 • Výjimky pro terapeutické použití
  -> Jak mohu  použít léky, které skuteènì potøebuji?
Tyto otázky budou zodpovìzeny zde!

drucken 

www.doping-prevention.com