Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
hGH a IGF-1
Dlouhodobá rizika vyšších dávek růstového hormonu nejsou dobře známa. Pacienti s akromegálií s chronickým endogenním nadbytkem hGH (lidský růstový hormon) (důsledek somatropního adenomu hypofýzy) mohou být nejpřesnějším modelem pro sportovce, který nahrazuje již normální hladinu hormonu v krvi. hGH je diabetogenní hormon. Vysoké dávky hGH zvyšují inzulínovou rezistenci u sportovců a intoleranci glukózy nebo se diabetes mellitus vyvíjí významně častěji u zdravých mužů po léčbě růstovým hormonem než u kontrolní skupiny. Expozice chronicky vysokým dávkám růstového hormonu u patofyziologického modelu akromegalie vede k inzulínové rezistenci, poruše glukózové tolerance a klinicky manifestnímu diabetu mellitu. Podávání vysokých dávek hGH sportovcům zvyšuje hladinu volného T3 na suprafyziologické rozmezí a snižuje hladinu volného T4 v důsledku extrathyroidální konverze T4 na T3. Dlouhodobý účinek na thyroidální funkci u sportovců není jasný, ale nadbytek hGH a IGF-1 vyvolává nadměrný růst štítné žlázy a uzlovitou nebo difúzní strumu, což je obvyklý příznak u akromegalie. Mezi další dùsledky chronického nadbytku rùstového hormonu patøí hyperparathyroidismus a zvýšení rizika neoplastických komplikací.
Porucha gonadální funkce je častým klinickým nálezem u akromegalie u obou pohlaví, ale patogeneza zůstává neobjasněna. Nedávné údaje naznačují, že zvýšené hladiny hGH  jsou samy o sobě zodpovědné za vysokou prevalenci známek hyperandrogenismu u žen s chronickým nadbytkem růstového hormonu, což naopak může vést k poruchám menstruace. Muži s akromegalií mají zvìtšenou prostatu s vysokou prevalencí abnormalit prostaty.
Gonadotropiny
Podávání hCG může vyvolat syndrom hyperstimulace vaječníků u žen a může indukovat gynekomastii u mužů. Údaje naznačují, že současné zneužívání anabolických androgenních steroidů a hCG vyvolává poruchu kvality spermatu, ačkoli se zdá, že počet spermií by u tohoto režimu mohl být udržován. Významná pozitivní korelace byla zjištìna mezi dávkou hCG bìhem cyklu anabolického androgenního steroidu a relativním množstvím morfologicky abnormálních spermií. 
Inzulín
Inzulín snižuje koncentrace glukózy v krvi prostřednictvím inhibice tvorby glukózy v játrech a zrychlení vychytávání glukózy. Tělesné cvičení zvyšuje citlivost na inzulín v kosterních svalech pomocí na inzulínu závislého zvýšení počtu glukózových transportérů v buněčných membránách. Zneužívání inzulínu u sportovců proto může vyvolat hypoglykémii. Kromě toho může cvičení vyvolat hypoglykémii, protože absorpce injekčně aplikovaného inzulínu je během cvičení rychlejší. Pokud není hypoglykémie rychle léèena, mùže vyvolat koma a smrt.
ACTH
Zvýšené hladiny ACTH vyvolané zneužíváním ACTH mohou napodobovat nadměrnou sekreci hormonu u pacientů s nádory hypofýzy, což způsobuje Cushingův syndrom (Cushingovu chorobu) závislou na ACTH. Kromě dalších známek Cushingova syndromu se může zvýšit hladina slabého mineralokortikoidu deoxykortikosteronu působením ACTH, což vede k retenci solí a vody. Sekrece adrenálních androgenù se také zvýší a mùže vyvolat hirsutismus a akné u žen. 
drucken 

www.doping-prevention.com