Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Zvýšení  výkonnosti…


…nelegálními aktivitami se oznaèuje jako doping. Nezávisí na tom, zda ve sportu, v práci, v každodenním životì. Jedná se o zneužívání lékù, a tím vždy o druh dopingu, což je nepoctivé.
Tato èást internetových stránek má za cíl seznámit vás s oblastí dopingu a zvláštì s jeho prevencí.
Zneužívání látek nebo metod má koøeny v dávných dobách, a proto musela veøejnost odpovìdìt. Nìkolika slovy: aby  sport zùstal èistý, byl vytvoøen seznam zakázaných látek a pro organizaci antidopingových snah byl sestaven Kodex Svìtové antidopingové agentury (WADA). 
Více se dozvíte zde…

drucken 

www.doping-prevention.com