Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Hlavními beta-blokátory jsou propranolol, acebutolol, alprenolol, atenolol, karvedilol, esmiolol atd. Blokují úèinky endogenních katecholaminù (adrenalin a noradrenalin). Téměř všechny imunitní buňky mají beta-adrenoreceptory, které využívají katecholaminy pro regulaci svých funkcí. Katecholaminy jsou klíčové hormony pro modulaci imunitní odpovědi. Proto inhibice jejich receptorů ovlivní imunitní odpověď a buňky, které se jí účastní. Bylo například pozorováno snížení kapacity chemotaxe a fagocytózy po akutním cvičení, kdy byly blokovány beta-adrenoreceptory neutrofilů, protože noradrenalin se nemohl uplatnit. Proto by sportovci užívající beta-blokátory byli náchylnější k infekcím, jejich fagocytární buňky by totiž nebyly ohroženy. Noradrenalin také stimuluje chemotaxi, fagocytární a mikrobicidní kapacitu makrofágů, ale i on potřebuje beta-receptory.
Obecným dogmatem 80. let a zaèátku 90. let bylo tvrzení, že stimulace norepinefrinem potlaèovala funkci lymfocytù. Jak norepinefrin tak isoproterenol zvyšovaly počet lymfocytů opouštějících slezinu bez zjevných změn průtoku krve. Změny exprese adheze molekuly lymfocytů mohou zprostředkovat norepinefrinem indukované zvýšení počtu cirkulujících lymfocytů. Proto mùže užívání beta-blokátorù také mìnit tok imunitních bunìk a jejich imunitní ostražitost, zvláštì bìhem cvièení. Napøíklad cvièením indukované zvýšení poètu leukocytù se zvyšuje po léèbì propranololem. Léčba propranololem interferuje s adrenergní regulací počtu cirkulujících leukocytů snížením účinků psychologického stresu, ale zvýšením účinků cvičení.
Noradrenalin a adrenalin ve vysokých koncentracích stimulují tvorbu T-lymfocytů, ale tato stimulace je inhibována beta-blokátory, jako je propranolol; vysoké koncentrace noradrenalinu naproti tomu inhibují proliferaci lymfocytů, které regulují proliferativní odpověď. Užívání beta-blokátorů zdravými osobami může měnit imunitní rovnováhu, především v zátěžových situacích, jako je cvičení.
drucken 

www.doping-prevention.com