Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Нарушение на антидопинговите правила по време на или свързано със състезание, взето по решение на ръководещия орган на състезанието, води до дисквалификация на всички индивидуални резултати на спортиста, постигнати на това състезание с всички последици, включително и отнемането на медалите, точките и наградите. [Член 10.1 Световен антидопингов кодекс]  

Нарушение на антидопинговите правила

Според Световния антидопингов кодекс, допингът се определя като появата на едно или повече нарушения на антидопинговите правила, които са изложени в чл. 2.1 до чл. 2.8 на Кодекса. За нарушение на всяко едно от тези правила следват различни наказания, които са описани подробно в член 10 на Кодекса. Периодът, за който състезателят се лишава от състезателни права за нарушение на антидопинговите правила е както следва:  

 • С изключение на специфицираните вещества, за нарушение по чл. 2.1 (Наличие на забранени вешества или техните метаболити или маркери), 2.2 (Използване или опит за използване на забранени вещества или забранени методи) и 2.6 (Притежание на забранени вещества и забранени методи)
  Първо нарушение: 2 години отстраняване
  Второ нарушение: отстраняване до живот

 • За специфицираните вещества, когато спортистът може да докаже, че използването на такова специфично вещество не е било предназначено за повишаване на спортното му постижение.
  Първо нарушение: минимум - предупреждение и официално порицание без срок на отстраняване от бъдещи прояви и максимум – една година отстраняване
  Второ нарушение: 2 години отстраняване
  Трето нарушение: отстраняване до живот

 • За нарушения по член 2.3 (Отказ или пропуск за предоставяне на проба) или по чл. 2.5 (Фалшификация или опит за фалшификация на допинг контрола)
  Първо нарушение: 2 години отстраняване
  Второ нарушение: отстраняване до живот

 • За нарушения по чл. 2.7 (Трафик) или по чл. 2.8 (Предписание или опит за предписание на забранени вещества или забранени методи) наложеният срок на отстраняване ще бъде най-малко 4 години и може да стигне до отстраняване до живот.

 • За нарушения по чл. 2.4 (Нарушение на правилата, свързани с местонахождението на спортистите или пропуснат допинг тест) срокът на отстраняване ще бъде от минимум 3 месеца до максимум 2 години.
 

Промени в Кодекса

Докато валидният в момента Кодекс позволява налагането на 4 години лишаване от състезателни права за първо сериозно нарушение на антидопинговите правила само в случаите на трафик или предписание на забранено вещество или метод, новата версия на Кодекса, която ще влезе в сила от 1 януари 2009 г., разширява случаите на нарушения на антидопинговите правила, които могат да доведат до 4 години отстраняване за първо сериозно нарушение. В същото време, трябва да има по-голяма гъвкавост относно прилагането на санкциите като цяло. Тази гъвкавост би осигурила по-тежки наказания, например в случаите с утежняващи вината обстоятелства и по-леки санкции, когато състезателят може да докаже, че конкретното вещество не е било предназначено за повишаване на спортното му постижение.

За тази цел, дефиницията на „специфицираните вещества” ще се промени, когато влезе в сила новият Кодекс. В настоящия Кодекс е посочено, че:
”Списъкът на забранените вещества може да дефинира специфицирани вещества, които определено водят до неволно нарушение на антидопинговите регламенти, поради честото им наличие в медицински продукти или които са по-малко успешно прилагани като допингиращи вещества.”

Когато спортистът може да докаже, че използването на такова специфично вещество не е било предназначено за повишаване на спортното му постижение, допинг нарушението може да доведе до по-лека санкция (минимум - предупреждение и официално порицание без срок на отстраняване от бъдещи прояви и максимум – една година отстраняване). Новата версия на Кодекса посочва, че всички забранени вещества, освен тези от групите на анаболните средства, на хормоните и на тези стимуланти, определяни като такива в Списъка на забранените вещества, ще бъдат дефинирани като „специфицирани вещества” за целите на налагане на наказания. Това означава, че когато един състезател може да докаже как такова специфицирано вещество е попаднало в неговото/нейното тяло или в негово/нейно притежание и че това специфично вещество не е било предназначено за повишаване на спортното му постижение, наказанието може да бъде намалено до предупреждение и официално порицание без лишаване от състезателни права минимум и 2 години отстраняване максимум.

Важно е да се отбележи, че дефинираните по нов начин специфицирани вещества не са непременно по-малко ефикасни за целите на допинга в спорта в сравнение с други забранени вещества (например, стимулант, който е посочен като специфицирано вещество може да бъде ефикасен за спортист по време на състезание). Поради тази причина състезател, който не отговаря на занижените критерии, може да получи до 4 години лишаване от състезателни права в случай на утежняващи вината обстоятелства. От друга страна има по-голяма вероятност специфицираните вещества да бъдат съобщавани в правдоподобни, „чисти от допинг” обяснения в сравнение с останалите забранени вещества.    
drucken 

www.doping-prevention.com