Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Използването на което и да е забранено вещество от спортист по медицински показания е възможно по силата на Изключение за терапевтична употреба.

Регулативна база

Процедурата за предоставяне на Изключение за терапевтична употреба (Therapeutic Use Exemptions - TUE) се регулира от Международния стандарт за изключения за терапевтична употреба  към Световния антидопингов кодекс. Международния стандарт за изключение за терапевтична употреба на Световния антидопингов кодекс е второ ниво задължителен международен стандарт, разработен като част от Световната антидопингова програма. Според указанията за Световната антидопингова програма на САДА (версия 1.0 23.01.2007) Изключение за терапевтична употреба (TUE) е разрешението за прием на забранено вещество при строго определени и ограничени условия. Заявлението за разрешение за TUE трябва да бъде изготвено в съответствие с Международния стандарт за TUE.

За използването на което и да е вещество, посочено в Списъка на забранените вещества трябва да се получи разрешение за терапевтична употреба. В зависимост от самото вещество и начина на прием, може да бъде получено разрешение или за стандартно TUE или за съкратено TUE (Аbbreviated TUE – АTUE). Всички спортисти, които се нуждаят от медицинско лечение, включващо забранено вещество или метод и подлежат на допинг контрол, трябва да получат TUE от своята съответна антидопингова организация. За да се получи разрешение за TUE, състезателите трябва да имат установено и добре документирано заболяване, подкрепено с реални и надеждни медицински данни.  

САДА Списък на забранените вещества 2008

В Списъка на забранените вещества са упоменати следните бележки в контекста на изключенията за терапевтична употреба:

 • S3. Бета-2-агонисти
  Като изключение, формотерол, салбутамол, салметерол и тербуталин, когато са предписани за инхалиране, изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба. Независимо от издаването на разрешение за която и да е форма на Изключение за терапевтична употреба, наличието на концентрация на салбутамола (свободен плюс глюкуронид) над 1000 ng/mL, ще бъде считано за неблагоприятен аналитичен резултат, освен ако атлетът докаже, че ненормалният резултат е бил следствие от терапевтичната употреба на инхалиран салбутамол.
 • S5. Диуретици и други маскираши вещества
  Изключението за терапевтична употреба не е валидно, ако урината на даден спортист съдържа диуретик заедно с прагови или подпрагови нива на забранено вещество (вещества).
 • M2. Химическо и физическо манипулиране
  Интравенозното преливане е забранено. При спешно медицинско състояние, когато този метод се счита за необходим, се налага ретроактивно искане за Изключение за терапевтична употреба.
 • M3. Генен допинг
  Нетерапевтичната употреба на клетки, гени, генетични елементи, или прилагането на модулация на генната експресия, имащи способността да повишат постиженията на даден спортист, са забранени.
 • S9. Глюкокортикостероиди
  Всички глюкокортикостероиди са забранени, когато са прилагани орално, ректално, интравенозно или интрамускулно. Тяхното използване изисква разрешение за терапевтична употреба. С изключение на указаното по-долу, всички други пътища на прилагане (вътреставни/периартикуларни/перитендни/ епидурални/ интрадермални инжекции и инхалации) изискват съкратено Изключение за терапевтична употреба. Препарати за местно приложение, когато са използвани за дерматологични (вкл. йонтофореза/фонофореза), ушни, ринологични и офталмологични заболявания и заболявания на устната кухина, венците и аналната област не са забранени и не изискват каквато и да е форма на изключение за терапевтична употреба.

Ако за лечението на болест или състояние се изисква приемането на забранено вещество от спортист, изключението за терапевтична употреба може да му позволи да приема необходимото лекарство.

Одобряване на TUE

Критериите за получаване на разрешение за терапевтична употреба са следните:  
 • спортистът ще получи значителни здравословни проблеми без приема на забраненото вещество или метод
 • терапевтичната употреба на това вещество няма да предизвика значително подобряване на постиженията
 • не съществува никаква приемлива терапевтична алтернатива, освен употребата на иначе забраненото вещество или метод.

С помощта на Световния антидопингов кодекс, САДА публикува Международен стандарт за изключение за терапевтична употреба. Стандартът посочва, че всички международни федерации и национални антидопингови организации трябва да разглеждат случаите, в които спортисти с документирани медицински състояния могат да отправят искане за TUE. Такива молби трябва да бъдат разглеждани по съответния начин от група независими лекари, наричана Комисия за издаване на изключение за терапевтична употреба (TUEС). Чрез своите комисии за издаване на изключения за терапевтична употреба, международните федерации и националните антидопингови организации са отговорни за удовлетворяването или отхвърлянето на такива искания. Спортист на международно ниво или спортист, който участва в международни състезания, трябва да представи своето заявление за издаване на TUE на съответната международна федерация, която отговаря за приемането на заявленията и издаването на TUE. Други спортисти, които са част от националния регистър за допингов контрол на своята страна, трябва да представят своите заявления в съответната национална антидопингова организация. Процедурите по кандидатстване и получаване на Изключение за терапевтична употреба са описани в Международния стандарт за изключения за терапевтична употреба, публикуван от САДА.

Заявление за Изключение за терапевтична употреба


Получаване на бланка

 
АTUE (Съкратено Изключение за терапевтична употреба)
кратка бланка за спортисти, използващи бета-2-агонисти, прилагани за инхалиране или глюкокортикостероиди, прилагани при вътреставни, периартикуларни, перитендни, епидурални, интрадермални инжекции и инхалации

 
 
TUE (Изключение за терапевтична употреба)
стандартна бланка за спортисти, използващи други медикаменти като бета-2-агонисти, прилагани за инхалиране или глюкокортикостероиди, прилагани при интраартикуларни, периартикуларни, перитендни, епидурални, интрадермални инжекции и инхалации
 
 • Спортисти на международно ниво (спортисти,  включени от съответната международна федерация в нейния регистър за допинг контрол, или други спортисти, участващи в международни състезания) трябва да попълнят английската версия на АTUEили TUE (от уеб сайта на САДА или уеб сайта на съответната международна федерация)
 • Спортисти на национално ниво или спортисти, участващи в национални състезания, трябва да попълнят версията на съответната национална антидопингова организация за АTUE или TUE

Попълване на Бланка

Само от доктор по медицина

 • за спортисти на международно ниво на английски или френски език
 • за спортисти на национално ниво на роден език

 

Изпращане на Бланка

 

 • спортисти на международно ниво изпращат бланката до съответните международни федерации 21 дена преди състезанието
 • спортисти на национално ниво изпращат бланката до съответната национална антидопингова организация 21 дена преди състезанието

 

Решение по Казуса

 

 • за спортисти на международно ниво от Комисията по издаване на изключение за терапевтична употреба на съответната международна федерация (решението ще бъде изпратено до спортиста в рамките на 30-дневния краен срок; решение за определяне на времето за валидност)
 • за спортисти на национално ниво от Комисията по издаване на изключение за терапевтична употреба на съответната национална антидопингова организация (решението ще бъде изпратено до спортиста в рамките на 30-дневния краен срок; решение за определяне на времето за валидност)

Обжалване

 • Първа инстанция: до САДА
 • Втора инстанция: до Спортния арбитражен съд (CAS)
drucken 

www.doping-prevention.com