Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 

Международен стандарт за тестване

Процедурите за допингов контрол се уреждат от Международния стандарт за тестване на Световния антидопингов кодекс. Международният стандарт за тестване на Световния антидопингов кодекс е задължителен международен стандарт (второ ниво), разработен като част от Световната антидопингова програма. Тестването се извършва по един от следните два начина:

  • Тестване по време на състезание
  • Тестване извън състезание (по време на тренировъчен период, в дома или където се провеждат тренировките)

Всички методи за тестване следват еднакви процедури за  вземане на допинг пробите, използват еднакво оборудване, спазват едни и същи стандарти за тестване, както е посочено в Световния антидопингов кодекс. Според този документ извършването на всеки допинг тест включва следните четири етапа: подбор, известяване, вземане на допинг пробата и лабораторен анализ.

План за извършване на допинг контрол и известяване на спортистите

Една ефективна програма започва с план за събиране на допинг проби, който включва добре разпределен във времето, целогодишно провеждан, без предварително предупреждение допингов контрол. Антидопинговите организации обезпечават събирането на допинг пробите във времето, когато има по-висок риск от допинг и действат като „спирачка” на употребата на лекарствени средства, подобряващи постиженията във всички видове спорт. В различните състезания критериите за подбор варират в зависимост от вида спорт и самото състезание. За допингов контрол не се избират точно определени спортисти, а по скоро позициите, които те заемат в крайното класиране. Тестването извън състезание се извършва обикновено по жребий.

Спортистите се уведомяват лично, че са избрани за допинг контрол, от длъжностно лице, оторизирано за вземането на допинг проби. След известяването, както при тестване по време на, така и извън състезание, персонала на антидопинговия екип придружава спортиста през цялото време до момента на даването на допинг пробата и нейното запечатване. По време на състезания, спортистите обикновено се известяват на игралното поле и имат 60 минути след часа на уведомяване за да се явят в допинг станцията. Състезателят може да използва тези 60 минути, за да се успокои, да присъства на церемониите по награждаване, да даде интервюта пред медиите, да намери свой представител, да си вземе документ за самоличност и т.н. Известяването за извънсъстезателно тестване се извършва на мястото, където спортистът живее или на тренировъчната площадка. За разлика от тестването по време на състезание, тук няма времеви лимит за явяване в допинг станцията, тъй като тестът обикновено се извършва на мястото на известяване.

Вземане на пробата

Процесът на вземане на допинг проба е внимателно наблюдаван, за да се осигури запазването на честността на допинговия контрол. Членовете на антидопинговите екипи се стараят да: осигурят успешното извършване на допинг пробата, намалят шансовете за замърсяване на пробата и запазят сигурността на пробата. Всички спортисти са наблюдавани по време на фактическото даване на пробата. На спортистите се препоръчва да имат свой представител през цялото време на допинг контрола, освен по време на самото даване на пробата. Съдържанието на пробата се разделя в две шишета с надписи А и B, които са с уникален цифров код. Длъжностното лице дава указания на спортиста как да провери комплекта за събиране на пробата, как да разпредели пробата между шише А и шише B, как да запази сигурността на пробата и как да попълни нужната документация.

Изпращане на пробата

Всички проби са изпращани в акредитирани от САДА лаборатории (списък на акредитираните лаборатории на www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2). Лабораторията не знае самоличността на спортиста, а само докладва всички резултати, основаващи се на уникалния цифров код на всеки комплект за събиране на допинг проба. След като пробата се анализира в лабораторията, резултатите се изпращат на поръчителя (ако пробата е положителна, те се изпращат едновременно и на съответната международна федерация и САДА), където кодовият номер на пробата се сравнява с документацията, попълнена при вземането на пробата.

„Допинг контрол” видео филми (могат да бъдат намерени на уеб сайта на САДА):

drucken 

www.doping-prevention.com