Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
Всички проби се анализират единствено от акредитираните от Световната антидопингова агенция лаборатории (само 33 лаборатории в целия свят). Акредитираните от САДА лаборатории са задължени да използват Международен стандарт за лаборатории на Световния антидопингов кодекс. Той представлява второ ниво задължителен международен стандарт, създаден като част от Световната антидопингова програма. Осигурява се следното оборудване:  

Газова хроматография (GC) с масспектрометрия (MS) и тандем-масспектрометрия (MS/MS)

...за откриване на стимуланти, наркотици, диуретици, стероиди, бета-блокери и т.н.

Газовата хроматография се използва за разделяне на летливи съединения. Разделените съединения се насочват към йонен източник на масспектрометъра (детектора), който се състои от метална нишка, към която се прилага високо напрежение. Съединенията се йонизират и се определя  съотношението маса/заряд на интактните йони (MS). Чрез използването на тандем-масспектрометър, съединенията могат да се фрагментират, при което се получават предвидими модели. Тези модели могат да се използват за по-бързо идентифициране на съединението (прекурсор-йон) като се използва MS/MS.  

Течна хроматография (LC) с използване на UV/VIS- или масспектрометрия (MS) и тандем-масспектрометрия (MS/MS)

...за откриване на глюкокортикостероиди, стимуланти, наркотици и др.

Течната хроматография разделя разтворимите съединения хроматографски преди да бъдат анализирани в детектора. Това се извършва или чрез тяхната абсорбция (UV/VIS детектор) или чрез съотношението им маса/заряд (масспектрометрия). Методът се различава от GC/MS по това, че подвижната фаза е течност, обикновено комбинация от вода и органични разтворители, вместо газ.  

Газова хроматография с изгаряне и масспектрометрия с определяне на изотопно съотношение (GC/C/IRMS)

...за различаване на ендогенни и екзогенни стероиди.

Масспектрометрията с определяне на изотопно съотношение (IRMS) е специализирана масспектрометрия, при която се използват масспектрометрични методи за измерване на относителното съдържание на изотопи в определена проба. Тя  дава възможност за точно измерване на смесите от стабилни изотопи. Масспектрометърът с определяне на изотопно съотношение е много по-точен от обикновения спектрометър, тъй като измерванията се повтарят многократно. Двойните входове на инструмента дават възможност за надеждно повторение на измерванията чрез подаване на постоянен поток от референтни и пробни газове, които последователно се сменят от превключвателна клапа. Определен тип колектор на IRMS се характеризира с поредица от Фарадееви съдове (метални съдове с добра проводимост, които неутрализират йоните, удрящи се в тях, докато самите те се зареждат), като „мултиколекторът” позволява едновременно откриване на множество изотопи. Пробите трябва да бъдат въведени в газовата фаза, което става чрез изгаряне, газхроматографско поддаване или химическо филтриране. Чрез сравняване на определените изотопни съотношения с даден стандарт, се постига точно разпознаване на изотопа в пробата. Например, съотношенията на въглеродните изотопи се измерват в съответствие с международния стандарт за СО2, който е вкаменелост на белемнит (открит  във формацията PeeDee, варовик, формиран през Кредния период в Южна Каролина, САЩ) с 13С:12С съотношение от 0.0112372. Тъй като разликата между еталона и пробите е доста малка, съотношенията на въглеродните изотопи се изразяват като хилядна част в съответствие със стандарта.    

Изоелектрично фокусиране, имуноблотинг и хемилуминесценция

... за анализ на еритропоетина  (ЕПО).

Изоелектричното фокусиране (IEF) се извършва в рН градиент и може да се използва само за амфотерни вещества, като пептиди и протеини. Молекулите се придвижват към анода или катода, докато достигнат позиция в рН градиента, където техните нетни заряди са 0. Тази рН стойност се определя като „изоелектрична точка” (pI) на веществото. Тъй като заряда им се губи при тази стойност, електричното поле не оказва влияние. Блотингът представлява преместването на големи молекули на повърхността на задържащи мембрани. Този метод разширява възможностите за откриването на електрофоретично разделени фракции, тъй като молекулите, абсорбирани върху мембранната повърхност, са достъпни за макромолекулни лиганди, например антигени и антитела. Специфичното свързване на антителата се използва за изследване на ивиците на индивидуалните белтъци и сигналът се усилва по-нататък чрез хемилуминесценция, например посредством свързване на багрило с участие на  биотин-стрептавидин пероксидазата. За откриване на сигналните ивици, мембраната се излага за определен период от време на подходяща CCD камера в абсолютно тъмна стая.  

Хематологичен анализатор и цитометър

... за хематологични параметри и откриване на кръвопреливане.

Поточната цитометрия е техника за изброяване, изследване и сортиране на микроскопични частици, суспендирани в поток от течност.  Тя позволява да се извърши едновременен мултипараметричен анализ на физическите и/или химическите характеристики на отделните клетки, протичащи през оптични и/или електронни детекторни апарати. Съвременните поточни цитометри могат да анализират няколко хиляди частички всяка секунда, в „реално време” и могат активно да разделят и изолират частици със специфични свойства. Поточният цитометър е сходен с микроскопа, с изключение на това, че вместо да произвежда образ на клетката, поточната цитометрия предлага „високо производствено” (за голям брой клетки) автоматично количествено определяне спрямо определен набор от параметри.  

Имунолуминометрични тестове

... за различаване на хипофизния от рекомбинантния растежен хормон (hGH).

Използва се излишъка от две антиген-специфични моноклонални антитела, които разпознават молекулата на антигена (hGH) в различни участъци. Първото антитяло е разположено неподвижно върху вътрешната повърхност на тръба. При първия анализ покриващото антитяло избирателно разпознава рекомбинантния hGH, докато при втория анализ покриващото антитяло разпознава хипофизния hGH. Вторично антитяло, което е  луминесцентно-маркирано се използва и при двата анализа. Луминесценцията се определя чрез използване на автоматичен луминометър.  

Метод на флуорометричния анализ

...за откриване на пептидни хормони.

Флуоресцентната спектроскопия, наричана също флуорометрия, или спектрофлуорометрия е вид електромагнитна спектроскопия, която анализира флуоресценцията на пробата. Електроните на дадена молекула се възбуждат от лъч светлина, обикновено ултравиолетова. Това предизвиква излъчване на светлина с по-ниска енергия, която е обикновено, но не задължително, светлина от видимия спектър. Допълнителна техника е абсорбционната спектроскопия. Уредите, които измерват флуоресценцията се наричат флуорометри или флуориметри.  
drucken 

www.doping-prevention.com