Technische Universität München

The Entrepreneurial University

 
В историята на допинга са съществували много определения. Настоящата официална дефиниция на понятието допинг се основава на Световния антидопингов кодекс и гласи:  

„Допингът се определя като поява на едно или повече нарушения на антидопинговите правила, изложени в член 2.1 включително до член 2.8 на Световния антидопингов кодекс.”  

 

Други по-стари определения на допинга са следните: 

 1. Допингът в спорта се дефинира като „прилагане или употреба от здрав индивид ... на всяко средство или вещество, което нормално не присъства в организма и/или на всяко физиологично вещество ... което е прието в необичайни, допълнителни количества и/или по неестествен път и/или по неестествен начин, ... с цел повишаване по изкуствен и нечестен начин на постиженията на този индивид по време на състезание” (първо определение за допинга, прието през 1963 г. от Съвета на Европа за извънучилищно образование)

 2. Допингът в спорта се състои в употребата на забранени вещества в нарушение на правилата на съответните спортни организации
  (Европейска конференция, 1984)

 3. Допингът в спорта се определя като: „прилагане на спортисти или спортистки или употреба от тяхна страна на фармакологични видове допингиращи средства или допингиращи методи
  (Съвет на Европейската антидопингова конвенция от 16 ноември 1989 г.)

 4. Допингът се дефинира като наличието в човешкото тяло на вещества, които са забранени според листата, публикувана от Международния олимпийски комитет и/или международната организация, на която съответната спортна организация е член. Употребата на такива вещества, наличието им в проби от урина и кръв и употребата на методи с цел промяна на резултата от анализа на проби от урина и кръв са забранени.
  (дефиниция на МОК - преди създаването на САДА)

 5. Допингът в спорта е преднамерената или неумишлена употреба от спортист на вещество или метод, забранени от Международния Олимпийски Комитет (МОК). Международната федерация по спортна медицина (FIMS) подкрепя забраната за употреба на допинг, за да предпази спортистите от:
  • несправедливото предимство, което може да се придобие от тези спортисти, които употребяват забранени вещества или методи, за да повишат спортните си постижения
  • вероятните вредни странични ефекти, които някои вещества или методи могат да предизвикат В допълнение на етичните и здравни следствия, съпътстващи допинга, са възможни и потенциални нарушения на закона.
  Разпространението на много забранени вещества (напр. анаболните стероиди) е незаконно в редица страни, освен ако не е за медицински цели. Насърчаването или подпомагането на спортисти да употребяват такива вещества или методи не е етично и следователно също забранено.
  (Официално изявление на Международната федерация по спортна медицина – преди създаването на САДА)
drucken 

www.doping-prevention.com